PETA KONFERENCIJA DIREKTORA NACIONALNIH BIBLIOTEKA JUGOISTOČNE EVROPE Print
Monday, 26 September 2016 14:05
There are no translations available.

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu 22. i 23. septembra 2016. godine održana je Peta  Konferencija direktora nacionalnih biblioteka zemalja Jugoistočne Evrope.
Tema Konferencije bila je: „Uloga menadžmenata nacionalnih biblioteka u kreiranju i razvoju prekogranične kulturne saradnje“.
Izlaganja na ovu temu imali su direktori i predstvanici nacionalnih biblioteka iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Makadonije, kao i direktorica Nacionalne biblioteke Crne Gore, Jelena Đurović.
Tokom izlaganja učesnika Konferencije iznesene su nove ideje o saradnji među bibliotekama u regionu  i o realizaciji zajedničkih prekograničnih projekata.
Drugog dana zasijedanja  učesnici su donijeli zaključak da će menadžmenti nacionalnih biblioteka u regionu nastaviti saradnju, u skladu sa već potpisanim memorandumima i sporazumima, što podrazumijeva: razmjenu stručnjaka; razmjenu bibliotečke građe (monografske i periodične publikacije); međubibliotečku pozajmicu; realizaciju zajedničkih projekata u oblasti bibliotečko-informacijskih nauka.
Menadžmenti će pokrenuti i nove zajedničke projekte, među kojima bi trebao biti i projekat obilježavanja 100 godina završetka I svjetskog rata. Nosioci projektnih aktivnosti bi bile nacionalne biblioteke zemalja u regionu, a projekat bi sadržavao izložbe artefakata i bibliotečke građe, kao i stručne skupove u zemljama učesnicama u projektu.
S ciljem prezentacije i afirmacije kulture, nacionalne biblioteke bi trebale biti i inicijatori manifestacija kulture u svojim, ali i drugim zemljama Jugoistočne Evrope.
Učesnici Konferencije konstatovali su da se saradnja ojačava kroz različite oblike druženja - formalne i neformalne sastanke itd., te da kvalitetna profesionalna saradnja doprinosi i boljim poslovnim rezultatima.
Učesnici Konferencije su se saglasili da treba dati punu podršku projektima koje realiziju  TRADUKI i da će rado učestvovati u budućim aktivnostima.
Načelno je dogovoreno da Šestu godišnju konferenciju direktora nacionalnih biblioteka Jugoistočne Evrope, 2017. godine, ugosti Narodna i univerzitetska biblioteka „Sveti Kliment Ohridski“ u Skopju.
Tokom Konferencije učesnici su posjetili neke od prepoznatljivih institucija kulture u Bosni i Hercegovini: Zemaljski muzej, Gazi Husrev-begovu biblioteku, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti te Vijećnicu, nekadašnje dugogodišnje sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine