Virtuelna biblioteka Štampa

 

Projekat VIRTUELNA BIBLIOTEKA CRNE GORE (VBCG) znači povezivanje biblioteka u Crnoj Gori u jedinstven informacijski sistem, čime bi se korisnicima biblioteka - na organizovan i racionalan način - obezbijedio pristup do informacija i dokumenata u elektronskom obliku, bilo da su one nastale u samom (autonomnom) sistemu Crne Gore, ili se njegovim posredstvom, pristupa uzajamnoj bazi podataka COBIB (u mreži COBISS.Net - što podrazumijeva kooperativne sisteme Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Slovenije i Crne Gore), ili da se pak posreduje u pristupu do specijalizovanih informacija na bilo kojoj računarskoj bazi na Internetu.

Biblioteke u Crnoj Gori grupisane su u šest kategorija: Nacionalna biblioteka (Centralna narodna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"); visokoškolske biblioteke (Univerzitetska biblioteka i fakultetske biblioteke Univerziteta Crna Gora); specijalne biblioteke (Biblioteke Crnogorske akademije nauka, Dukljanske akademije nauka, zatim biblioteke naučnih instituta i sličnih istraživačkih organizacija); narodne biblioteke (javne biblioteke pozajmnog tipa); školske biblioteke (biblioteke osnovnih i srednjih škola), i biblioteke nevladnih organizacija.

Bibliotekarstvo u Crnoj Gori karakterišu relativno male biblioteke, neadekvatno tehnološki opremljene (sa zastarjelom računarskom i komunikacijskom opremom - ili bez nje!), sa nedovoljnom kadrovskom strukturom, bez dovoljno specijalističkih znanja...

Prva faza projekta VBCG podrazumijeva povezivanje Nacionalne biblioteke, Visokoškolskih biblioteka, organizovanijih specijalnih biblioteka, kao i nekih slično situiranih narodnih biblioteka (npr. Narodna biblioteka "Radosav Ljumović" Podgorica). Prva faza Projekta - realizovana je uz pomoć Instituta za informacijske znanosti iz Maribora (IZUM) i Fonda za otvoreno društvo-Budimpešta.

Druga faza projekta VBCG podrazumijeva priključivanje svih Narodnih biblioteka i biblioteke naučnih instituta i sličnih naučno-istraživačkih organizacija.

U kasnijim fazama se otvara mogućnost priključivanja školskih biblioteka, biblioteka nevladinih organizacija ...

Limitirajući faktor u razvoju VBCG predstavljalo je nepostojanje Centra VBCG, s obzirom da Centar treba da vrši sljedeće funkcije: zastupanje i predstavljanje sistema i svih učesnika u realizaciji projekta VBCG; vršenje pravnih, administrativnih i drugih poslova vezanih za realizaciju projekta VBCG; planiranje razvoja i širenje sistema; realizacija ugovora i saradnja sa dobavljačem programskog paketa; tehničko održavanje rada VBCG Centra sa zaštitom sistema i podataka; održavanje centralnog elektronskog kataloga i rada sistema; definisanje stručnih, tehničko-informatičkih i finansijskih uslova za priključivanje sistemu; širenje sistema i sklapanje ugovora o uključivanju novih članova; koordinirana obuka i stručno usavršavanje za rad u sistemu; administriranje, statističko praćenje i nadzor rada sistema; saradnja sa drugim kompatibilnim sistemima uzajamne katalogizacije u regionu, Evropi, i svijetu...

Formiranjem Centra VBCG (COBISS - centra) pri Centralnoj narodnoj biblioteci Republike Crne Gore "Đurđe Crnojević" otvara se mogućnost širenja sistema i realizovanja svih faza projekta.