Međunarodni skupovi Štampa El. pošta

 

MARIBOR - Konferencija COBISS 2005U Mariboru je  9. i 10. novembra 2005.god. održana Konferencija COBISS 2005 sa temom "Stanje i problemi automatizacije biblioteka u državama CEI - Konkurentnost biblioteka u informacionom društvu".Konferenciji je prisustvovalo oko 300 učesnika iz zemalja pod okriljem Centralno Evropske Inicijative. CEI je i pokrovitelj ovogodišnje Konferencije o COBISS-u koji predstavlja organizacioni model udruživanja biblioteka u jedinstveni informacioni sistem sa uzajamnom katalogizacijom, uzajamnom bibliografskom bazom podataka, lokalnim bibliografskim bazama podataka biblioteka učesnica u sistemu, bazom podataka o bibliotekama i sa ostalim funkcijama takozvane virtuelne biblioteke.U okviru prvog dana konferencije predstavljeni su referati o stanju i problemima automatizacije u zemljama CEI. Referat o stanju i problemima automatizacije biblioteka  u Crnoj Gori podnijela je Jelena Đurović, direktor Centralne narodne biblioteke "Đurđe Crnojević". U svojoj prezentaciji J.Đurović se osvrnula na istorijat automatizacije biblioteka u Crnoj Gori, započet krajem 80-tih godina, probleme koji su je pratili i trenutno stanje sa analitičkim podacima o korišćenju bibliotečkih softvera, računarskoj opremi, stručnom kadru, sa statističkim podacima o automatizovanim bibliotečkim fondovima u odnosu na ukupan broj jedinica bibliotečke građe. U referatu je potencirana potreba formiranja COBISS centra Crne Gore pri CNB "Đ.Crnojević“,  čija je uloga da pruži stručna, tehnička i edukativna podrška bibliotekama koje će se uključivati u ovaj sistem po prioritetu i po fazama.Do sada se u ovaj sistem uključilo devet najvećih i najznačajnijih biblioteka,  izgrađujući na taj način Virtuelnu biblioteku Crne Gore, zajedničku bazu podataka, koja je dostupna 24 sata svim korisnicima putem Interneta.Drugi dana Konferencije posvećen je temi "Konkurentnost biblioteka u informacionom društvu" sa zanimljivim prezentacijama i idejama, a  među njima je svakako veoma zanimljiva i značajna ideja o stvaranju Evropske digitalne biblioteke koja bi, između ostalog, pokazala svu različitost jezika i kultura njenih naroda.

PARIZ - Generalna skupština članica ISSN mreže(CNB "Đurđe Crnojević" - članica ISSN mreže)Generalna skupština članica ISSN mreže održana je u Parizu 25. i 26. aprila 2006.god. u palati UNESCO. Međunarodni ISSN centar sa sjedištem u Parizu osnovan je od strane Unesca i Vlade Francuske, a upravlja raširenom mrežom koju čine 80 nacionalnih centara.Oznaka ISSN predstavlja međunarodni serijski broj sastavljen od 8 digitalnih cifara i služi za identifikaciju serijskih publikacija, uključujući i elektronska izdanja koja imaju periodični karakter. ISSN koriste različiti partneri u  informacionom lancu: bibliotekari, istraživači, naučnici iz oblasti informatike, agenti za prodaju i pretplatu serijskih publikacija (preko njihove barkod verzije).Izdavači i ostale zainteresovane strane (biblioteke, dokumentacioni centri...) mogu da traže dodjelu ISSN broja od svog nacionalnog centra, za određenu periodičnu publikaciju.Jelena Đurović, direktor CNB "Đurđe Crnojević“ prisustvovala je ovogodišnjoj, inače 16. po redu Generalnoj skupštini, kao novi član. Naime CNB je postala Nacionalni ISSN centar za Crnu Goru 2004. godine, i od tada dodjeljuje ISSN brojeve svim serijskim publikacijama čiji je izdavač registrovan na teritoriji Crne Gore. Dakle, svaki izdavač koji ima namjeru da pokrene novine, časopis ili serijsku publikaciju u elektronskom obliku, dužan je da se obrati Nacionalnom centru sa zahtjevom za dodjelu ovog identifikacionog broja putem koga će svaki naslov biti uvršten u Međunarodni registar serijskih publikacija, a automatski će se obezbijediti dostupnost podataka on- line putem.Osim formalnih dokumenata, na Konferenciji su predstavljeni: novi kompjuterski sistem Virtua za podršku ove složene baze podataka, zatim revizija ISSN (ISO 3297) standarda i Strateški plan ove međunarodne organizacije za period 2006-2012. godina. Na kraju je izabran novi Upravni odbor.Opšti zaključak Generalne skupštine je da ulogu ISSN u digitalnom okruženju i njegov doprinos razvoju informacionog društva uopšte, treba staviti u mnogo širi kontekst.

SKOPLJE - Potpisan sporazum COBISS.Net II fazaU Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci " Sv. Kliment Ohridski" u Skoplju, 9. marta potpisan je sporazum COBISS.Net - II faza između direktora nacionalnih biblioteka zemalja koje učestvuju u izgradnji automatizovane bibliotečke mreže na jedinstvenoj platformi i na principu besplatnog preuzimanja bibliografskih podataka i direktora Instituta informacijskih znanosti iz Maribora. Sporazum su potpisali: Lenart šetinc, direktor NUK Slovenije, Ismet Ovčina, direktor NUB Bosne i Hercegovine, Sreten Ugričić, direktor NBS Srbije, Borko Zafirovski, direktor NUB Makedonije, Jelena Đurović, direktor CNB Crne Gore i Tomaž Seljak, direktor IZUM iz Maribora.Na osnovu dosadašnjih vanredno pozitivnih rezultata koje je dao COBISS.Net u razvoju nacionalnih bibliotečko informacionih sistema, potpisnici sporazuma su ubijeđeni u veliki značaj i perspektivnost ovog projekta za razvoj čitavog regiona i njegovo uspješno integrisanje u EU. Do sada je u zemljama koje učestvuju u ovom sistemu uključeno 380 biblioteka sa tendencijom stalnog širenja i pridruživanja zajedničkom projektu koji omogućava neophodnu razmjenu bibliografskih informacija za potrebe nauke, obrazovanja i kulture. Umrežavanje i povezivanje resursa  koji se čuvaju u bibliotekama omogućiće razmjenu znanja i informacija, čime se stvaraju uslovi za kulturni dijalog i saradnju kao najbolju platformu razvoja pojedine države i međunarodne zajednice u cjelini. II faza COBISS.Net projekta treba da ohrabri sve ostale biblioteke u zemljama koje koriste COBISS, a  još se nijesu uključile, kao i biblioteke u zemljama u regionu gdje ovaj sistem još nije implementiran.