Katalog izdanja CNB Štampa El. pošta

 

Centralna narodna biblioteka "Đurđe Crnojević" je nacionalna biblioteka Crne Gore koja svoju složenu misiju - čuvanje, valorizacija i prezentacija pisane kulturne baštine - ostvaruje više od jednog vijeka. Smještena je u istorijskim zgradama bivšeg Italijanskog i bivšeg Francuskog poslanstva na Cetinju. U svojim zbirkama čuva oko 1.500.000 jedinica bibliotečke građe među kojima su najznačajnije kolekcije: "montenegrina", zbirka rukopisa i dokumentacione građe, zbirka stare i rijetke knjige, zatim, fond stare crnogorske periodike, kartografska zbirka i zbirka muzikalija.

U sklopu programa istraživačkih, stručnih i ostalih veoma raznovrsnih aktivnosti, Biblioteka ima sopstvenu izdavačku produkciju sa prepoznatljivim edicijama i naslovima, a koja je rezultat naučnog i istraživačkog rada stručnjaka iz kuće i spoljnih saradnika, u domenu bibliotečko-informacionih nauka, bibliografije i kulturne istorije Crne Gore.

Potreba za objavljivanjem  istraživačkog i naučnog rada CNB "Đurđe Crnojević" javila se prije pola vijeka, tako da se između 1955. i 1959. godine pojavljuju i prvi naslovi na šapirografu: Pregled štamparsko-izdavačke djelatnosti u Crnoj Gori 1494-1954, zatim Izdavačka djelatnost u Crnoj Gori 1945-1958 i Bibliografski podaci o Crnoj Gori i Boki Kotorskoj. 

CNB "Đurđe Crnojević" zajedno sa Društvom bibliotekara Crne Gore pokreće  1961. godine stručni časopis "Bibliografski vjesnik". Osim jednog prekida u izlaženju između 1966. i 1976. godine, glasilo izlazi redovno tri puta godišnje. Od nedavno se publikuje u jednoj svesci i izlazi jednom godišnje kao trobroj. Časopis je uglavnom orjentisan na publikovanje bibliografskih i bio-bibliografskih istraživanja, priloga iz kulturne istorije Crne Gore i po svom sadržaju je veoma prepoznatljiv i nezaobilazan izvor informacija i konsultacija za dalja istraživanja u ovim oblastima.

Naslovi iz izdavačke produkcije Biblioteke izlaze u okviru 6 zasebnih edicija: fototipska izdanja, posebna izdanja, bibliografija, bio-bibliografija, serijske publikacije i katalozi.

U ediciji Fototipska izdanja izašlo je u reprintu nekoliko veoma značajnih naslova knjiga i periodike koji predstavljaju nacionalnu kulturnu baštinu Crne Gore, kao što su inkunabule iz Crnojevića štamparije: Oktoih prvoglasnik, Psaltir s posljedovanjem, i Molitvenik, potom prvi naslovi crnogorske štampe - Crnogorac i Glas Crnogorca, časopis Crnogorka, i dr. Ovi projekti prije svega znače zaštitu kulturne baštine i njenu dostupnost najširem krugu korisnika. Pored knjiga i periodike, objavljena su  fototipski dva značajna rukopisa: Cetinjski ljetopis (Krisovolj Ivana - bega Crnojevića) i Svobodijada - jedini sačuvani autorizovani Njegošev rukopis. Većina ovih naslova urađena je u saradnji sa drugim izdavačima, obzirom da su to veoma složeni i zahtjevni projekti.

Edicija Bibliografija sadrži posebne bibliografije i retrospektivnu nacionalnu bibliografiju pod zajedničkim naslovom Crnogorska bibliografija 1494-1994 čije sveske izlaze u  četiri toma. Do sada je u okviru ove edicije izašlo 30 svezaka, a kako projekat nije okončan u planiranom roku, očekuje se izlaženje još nekoliko svezaka iz pojedinih tomova koji svaki za sebe čini posebnu cjelinu. Ova reprezentativna edicija predstavlja kapitalno izdanje referentne publikacije koja služi za istraživanje svih domena stavralaštva na štampanim medijima u rasponu od pola milenijuma, a u kome je do sada objavljeno preko sto hiljada bibliografskih jedinica publikovanih djela u Crnoj Gori, o Crnoj Gori i Crnogorcima i djela Crnogoraca u zemlji i van nje.

Bio-bibliografija je edicija u kojoj se objavljuju biografski i bibliografski podaci o značajnim ličnostima za istoriju, kulturu, nauku i umjetnost Crne Gore. Naslov Portreti  izlazi u numerisanim tomovima i pruža obilje korisnih i brižljivo prikupljenih podataka  o ličnostima koje su svojim stvaralaštvom dale izuzetan doprinos razvoju nauke i kulture u Crnoj Gori.  Bio-bibliografski opis ličnosti i njihovih djela služi kao relevantan izvor podataka i kao pomoć  za dalja istraživanja. 

Edicija Posebna izdanja po broju objavljenih naslova je najveća i tematski veoma razuđena. Tu su djela iz oblasti bibliotekarstva, studije o crnogorskom štamparstvu i našim bibliotekama, o rukopisnim knjigama, zatim studije o Crnoj Gori, istorijske studije, spomenice, zbornici radova, lingvističke studije, studije iz kulture i umjetnosti, zatim tu se objavljuju rukopisi iz ostavština koje su u posjedu CNB, i dr. Kao izdavački poduhvat 1996. godine, proglašena je knjiga iz ove edicije Počeci štamparstva u Crnoj Gori 1492-1496. 

U Katalogu izdanja CNB "Đurđe Crnojević" koji vam sa zadovoljstvom predstavljamo, svrstani su u okviru edicija, svi do sada objavljeni naslovi, kao i naslovi koji su u pripremi za štampu, sa bibliografskim podacima, cijenama, uslovima za pretplatu i načinom porudžbine.