Donatori Štampa El. pošta

 

SANACIJA, RESTAURACIJA I ADAPTACIJA
OBJEKATA CNB "Đ. CRNOJEVIĆ" - DONACIJA VLADE KRALJEVINE NORVEšKE


Centralna Narodna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević" je 2005. godine kandidovala projekat sanacije, restauracije i adaptacije objekata smještenih u kompleksu bivšeg Italijanskog poslanastva za  donatorska sredstva  koja je raspisala Vlada Kraljevine Norveške, a  namijenjena projektima od značaja za kulturnu baštinu Crne Gore.
Nakon dobro odrađene aplikacije, koja je pozitivno ocijenjena od strane eksperata  ovlašćenih od Vlade Norveške za ovu vrstu poslova, uslijedila je izrada projekta sanacije, restauracije i adaptacije zgrada u kojima je smještena CNB "Đurđe Crnojević". 
Projekat obuhvata sanaciju krova, sanaciju i restauraciju fasade, zamjenu ili popravku spoljne stolarije, radove na zamjeni oštećenih podova u cijelom objektu, rekonstrukciju električne instalacije i ugradnju savremenih sistema protivpožarne i protivprovalne zaštite. 
Direktor CNB "Đurđe Crnojević" Jelena Đurović  povjerila je izradu projekta arhitekti Dragoslavu - Caru Mijuškoviću. Na osnovu Projektnog zadatka koji je sačinila direktor Biblioteke Jelena Đurović, arhitekta Mijušković je uradio idejni projekat kompletne restauracije sanacije i adaptacije, dakle obuhvatio radove neophodne za osavremenjavanje funkcija Biblioteke kao i za ostvarenje  optimalnih uslova kako za bibliotečke fondove, tako za korisnike i za zaposlene.
Radovi prezentirani za prvu fazu Projekta, a koje smo kandidovali za donaciju vrijede 440000 Eura. Projekat je u potpunosti prihvaćen od strane IMG grupe angažovane od norveške vlade i zadužene za ocjenjivanje, vrednovanje i praćenje projekata.
Cilj projekta je zaštita istorijske zgrade  s početka dvadesetog vijeka koja je građena za potrebe italijanske diplomatije u Kraljevini Crnoj Gori i predstavlja spomenik kulture, odnosno zaštita objekta u kojem je smještena nacionalna biblioteka Crne Gore. Projektom će se riješiti zaštita od vlage i prodora atmosferskih voda u objekte zbog čega je ugrožen bibliotečki fond; zatim zamjena dotrajale električne instalacije koja predstavlja latentnu opasnost za fondove i objekat. Realizacijom projekta stvoriće se optimalni uslovi za čuvanje bibliotečke građe ugradnjom klimatizacije, a ugradjivanjem alarmnih sistema fondovi će biti u potpunosti obezbijeđeni i zaštićeni. Predviđena je i instalacija lokalne računarske mreže u svim prostorijama kako bi se tehnološki procesi rada na obradi fondova odvijali nesmetano. Dotrajali podovi će se zamijeniti novim u svim prostorijama, kako u javnom dijelu objekta tako i u radnim prostorijama. Urediće se i čitav kompleks parka i parking površina, ograda i tenisko igralište.
Okončanjem ovog značajnog projekta, koji za Centralnu narodnu biblioteku znači najveću investiciju za poslednjih 25 godina, riješiće se zaštita i konzervacija spomenika kulture, Biblioteka će dobiti objekat primjeren standardima za čuvanje i smještaj bibliotečke građe, korisnicima će se omogućiti odlični uslovi za istraživanje, učenje i konsultovanje fondova i baza podataka, i konačno zaposlenima pristojni uslovi za nesmetan rad. Na kraju, Cetinje će dobiti obnovljeno zdanje u svrhu bolje kulturne ponude grada.